TIEDOTE KOULUKULJETUKSISTA LV.2020 – 2021

Yleistä koulumatkasta

Koulumatka on jalan tai pyörällä kuljettavissa oleva yleiseksi liikenneväyläksi määritelty reitti, jota oppilas voi liikennesääntöjen puitteissa käyttää kodin ja koulun väliä kulkiessaan. Koulumatkan pituus mitataan kotipihalta koulun pihalle lyhintä mahdollista yleisessä käytössä olevaa reittiä käyttäen.

Kuljetuksen järjestäminen

Koulumatkan kuljetuksissa oppilaiden on noudatettava hyvää käytöstä ja kohteliaita tapoja. Kuljettaja on myös yksi oppilaita kasvattava aikuinen, joka esimerkillään vaikuttaa turvallisen liikennekäyttäytymisen omaksumiseen. Hän myös ohjaa tarvittaessa oppilaiden käyttäytymistä ja mm. turvavyön käyttöä. Mikäli oppilas toistuvasti toimii vastoin saamiaan ohjeita, on siitä viipymättä tiedotettava koululle.

Huoltajan vastuulla on huolehtia, että oppilas on ajoissa hänelle osoitetussa paikassa odottamassa kuljetusta. Myöhästymistapauksissa huoltaja vastaa oppilaan pääsystä kouluun.

Koulumatkakortti

Kaikki Nakkilan peruskoulujen koulukuljetukseen oikeutetut oppilaat käyttävät linja-autojen vakiovuoroissa koulumatkoilla maksuvälineenä koulumatkakorttia. Tilausvuoroissa ei erillistä maksuvälinettä tarvita.

Ohjeita kortin käyttöön:

Esioppilaiden kuljetus

Esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa tai kunnan hänelle osoittamasta päivähoidosta esiopetukseen sekä esiopetuksesta kotiin tai päivähoitopaikkaan, mikäli matka on pidempi kuin 3 km. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä avustus.

Perusopetus

Kun oppilaan koulumatka hänelle osoitettuun lähikouluun on 1 - 2 luokilla yli 3 km ja 3 - 9 luokilla yli 5 km järjestää sivistystoimiala oppilashuoltoon kuuluvan kuljetuksen tai kuljettamisen ja saattamisen avustamisen. Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää kuljetusta koko matkalle, vaan NAKKILAN Käyntiosoite: Postiosoite: Puhelin: Fax: email: KUNTA Porintie 11 PL 50 044-7475 800 02-537 5838 etunimi.sukunimi@nakkila.fi NAKKILA 29251 NAKKILA kuljetus voidaan järjestää vain osalle koulumatkasta. Em. kilometrirajat ovat pisimpiä mahdollisia omavastuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin. Kuljettamisen ja saattamisen kilometrikorvauksena käytetään 0,30 €/km.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuva 1-2 -luokan oppilas ja erityisoppilas

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvilla, joilla on oikeus koulumatkaetuun, tulee olla mahdollisuus käyttää tätä etuutta. Kuljetusetua ei kuitenkaan järjestetä aamupäivätoimintapaikasta kouluun tai koulusta iltapäivätoimintapaikkaan. Subjektiivista koulumatkaetua ei ole myöskään kotoa aamupäivätoimintaan tai iltapäivätoiminnasta kotiin.

Taksikuljetusoppilaalla tapahtuvat muutokset

Huoltajan tai oppilaan tulee etukäteen ilmoittaa kuljettajalle, jos hän poikkeuksellisesti aikoo meno- tai paluumatkallaan käyttää jotakin muuta kulkuneuvoa tai jos hän poissaolon takia ei tarvitse kuljetusta. Aamukuljetusten osalta tämä tarkoittaa ilmoitusta viimeistään edellisenä iltana ja iltapäiväkuljetusten osalta viimeistään saman päivän aamuna. Samoin opettajan tulee ilmoittaa kuljettajalle, jos oppilaan kotiinlähdön ajassa tapahtuu muita muutoksia.

Valvonta ja ohjaus

Kuljetusten takia odottavalle oppilaalle järjestetään koulun toimesta tarpeellinen valvonta ja mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Kuljetusten yhteyshenkilöt

Sivistystoimiala projektiosaaja Anni Vidbäck p. 044 74 75 916

LT-Liikenne Oy p. 040 05 93 298

Lyttylän liikenne Oy

Porin linjat Oy:n toimisto p. 02 621 2912

Koulukuljetuksissa sovellettavat säädökset

Perusopetuslaki 32 §

Nakkilan kunnan hallintosääntö 48–49 § Koulukuljetussääntö, Koululautakunta 31.5.2005 § 58 Ratkaisuvalta Rehtori tekee päätöksen lääkärintodistuksiin perustuvista alle 3 kuukauden kestävistä oppilaskyydityksistä. Muista alle 3 kuukauden kestävistä kyydityksistä tekee päätökset sivistysjohtaja. Yli 3 kuukauden kestävistä koulumatkaeduista tekee päätökset sivistysvaliokunta.